Modul 1

 • Asas Akidah
  Huraian tentang konsep asas dalam akidah Islam yang merangkumi konsep tauhid, nubuwah dan ahli sunnah wa al-jama'ah serta hubungan di antara akidah dan syariah.
 • Pengajian Tafsir
  Huraian tentang pengajian tafsir al-Quran yang merangkumi definisi tafsir, bentuk-bentuk tafsir, ciri-ciri kelayakan membuat penafsiran ayat-ayat al-Quran dan pembahagiannya kepada aliran-aliran seperti al-Ma'thur dan al-Ra'y.
 • Pengajian Hadis
  Huraian tentang konsep serta istilah yang berkaitan hadis, kedudukan dan peranan al-Hadith dalam Islam serta sejarah ringkas mengenai penulisan, pembukuan al-Hadith dan Ulum al-Hadith, pembahagian al-Hadith dari beberapa aspek, faktor-faktor penolakannya serta metode-metode periwayatan al-Hadith dan adab-adabnya.
 • Sirah Rasulullah
  Huraian tentang sirah Rasulullah bermula dari kebangkitan baginda sebagai Rasul sehingga kewafatan baginda serta kesan dan bentuk teladan yang boleh diaplikasikan oleh setiap individu muslim atau lebih dikenali sebagai fiqh al-sirah.


Modul 2

 • Pemikiran Islam
  Huraian tentang kedudukan akal dan Islam, konsep pemikiran Islam, perkembangan ilmu-ilmu warisan Islam dan peringkat perkembangannya serta sumbangannya dalam isu-isu pemikiran moden.
 • Akhlak Islam
  Huraian tentang konsep akhlak yang berintipatikan al-Quran dan al-Sunnah serta akhlak Rasulullah s.a.w sebagai suatu sistem dan budaya hidup kepada pembinaan masyarakat Islam yang cemerlang.
 • Asas Dakwah
  Huraian tentang isu-isu dasar di dalam dakwah khususnya melibatkan hukum berdakwah, metode dan peringkat dakwah serta pendekatan dakwah dalam masyarakat di Malaysia.
 • Asas Akidah II
  Huraian terhadap beberapa bahagian penting dalam perihal akidah yang merangkumi konsep Sifat-sifat Allah, al-Nubuwwah, al-Risalah, al-Qada' dan al-Qadar berdasarkan pandangan para ulama' Salaf dan Khalaf.


Modul 3

 • Tasawuf
  Huraian tentang konsep tasawuf berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, tasawuf yang bersifat falsafah, perkembangan tariqah sufi dan faktor-faktor yang berkemungkinan menjadi penyebab kepada berlakuya penyelewengan tasawuf.
 • Perbandingan Agama
  Huraian merangkumi aspek keagamaan dalam masyarakat pelbagai etnik dan agama yang merangkumi falsafah ketuhanan, sumber hukum, syariat dan sosio-budaya suatu bangsa serta agama.
 • Aliran Pemikiran Islam
  Huraian tentang aliran pemikiran Islam yang merangkumi sejarah gerakan pemikiran Islam seperti aliran Tradisionalis, Modenis, Reformis, Tajdid dan Sekularis dan Adab al-Ikhtilaf serta fenomena pelampau agama.
 • Falsafah Islam
  Huraian merangkumi sejarah dan definisi falsafah Islam, tokoh-tokoh falsafah Islam dan pandangan mereka, beberapa persoalan pokok di dalam falsafah Islam seperti teori ilmu pengetahuan, ketuhanan, alam tabi'e, akhlak, politik, kemasyarakatan dan perbandingan dengan falsafah Yunani.

UNTUK MEMOHON

Prosedur Permohonan

 

Permohonan boleh dibuat sama ada secara ATAS TALIAN atau SECARA MANUAL menggunakan Borang Permohonan rasmi yang boleh dimuat turun.

Permohonan yang lengkap mesti mengandungi perkara berikut:

Klik disini untuk maklumat lanjut